PHOCHAI HOSPITAL : โรงพยาบาลโพธิ์ชัย เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการเป็นเลิศด้วยจิตแห่งความเป็นมนุษย์ สร้างเสริมสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี ในวิถีแห่งความพอ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://127.0.0.1/pc11067 Tue, 05 May 2020 11:34:56