ชื่อ - นามสกุล :นางวีนา ขามช่วง
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
ที่อยู่ :
Telephone :043567074
Email :