ชื่อ - นามสกุล :นางกรรณิกา มานะดี
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานผู้ป่วยใน
ที่อยู่ :
Telephone :043567074
Email :